I fondens stadgar framgår vilka som kan få stipendier och understöd:

2 §

1 mom. Anna Whitlocks Minnesfond har till uppgift att utdela medel från fonden enligt de regler som framgår av denna paragraf.

2 mom. Sedan årligen minst 10 % av avkastningen av fondkapitalet lagts till kapitalet skall återstoden användas till följande ändamål:

a) Stipendier åt studerande ungdomar, bosatta inom Stor-Stockholm och med särskild fallenhet för studier, tillhörande grundskolans högstadium eller gymnasieskolan.

b) Understöd till skolor och utbildningsinstitut under högskolestadiet med annan huvudman än stat och kommun.

c) Stipendier som hjälp för fortsatta studier åt ungdomar, som varit elever i Whitlockska Samskolan och där genomgått gymnasieskolans högsta årskurs.

d) Stipendier åt ungdomar som efter avslutad skolgång önskar studera utomlands. Dylika stipendier skall företrädesvis ges för studier i konst, musik, naturvetenskap och teknik.

e) Understöd åt f.d. ordinarie lärare vid Whitlockska Samskolan för sådana ändamål som avsågs med Anna Whitlocks Kamratfond och Whitlockska Samskolans Studiestipendiefond för lärare, intill belopp som motsvarar avkastningen av de kapitalbelopp, som dessa fonder representerar i Anna Whitlocks Minnesfond.

3 mom. Avkastning, som inte användes, reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna för Anna Whitlocks Minnesfond har antagits av fondens styrelse den 4 oktober 1977 och fastställts av Kammarkollegiet den 3 maj 1978.